SlovenskýEnglish

Riešenie migračných výziev v obci Rovné

 11.09.2023

Kód projektu: 302090DHG2
Prijímateľ: Obec Rovné
Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 5 200,00 €
Termín realizácie projektu: marec 2022 - apríl 2023

Opis projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR. Obec Rovné ku dňu predloženia ŽoNFP poskytovala pomoc 2 osobám s dočasným útočiskom v zmysle Prílohy č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených miest a obcí.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Operačný program: Integrový regionálny operačný program
Prioritná os: 9 - FAST CARE
Špecifický cieľ: 9.1 - Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Projekt


Zoznam aktualít: